torsdag 19. oktober 2017

Høst 2017

Året går fort mot slutten, og nå jobbes det på høygir med planlegging for 2018 og kalkulasjoner som skal være ferdigstilt innen søknadsfristen 1. november. I løpet av høsten er skroget drevet ferdig og slettet, pusset og impregnert i fribordet. Innvendig i salong er himling og siste rest av kledninger fjernet for tilstandsvurdering av stålkonstruksjonen. På mekanisk verksted er motoren tilstandsvurdert, konservert og stablet opp i påvente av midler til utbedringer.

Takket være tidligere eier Olav Berg på Leksa i Sør-Trøndelag, er deler av tidligere innredninger bevart. Disse oppbevarte han i flere år etter at Grytøy ble videresolgt sørover, helt til fartøyet passerte Leksa på vei nordover på hjemtur til Harstad. Da var det en stopp og tidligere utstyr, innredninger og en av livbåtene ble lastet ombord. Dette vil nå bidra til at vi med mye større sikkerhet kan gjenskape interiøret med riktig utførelse og materialvalg, slik det var i 1972. Her er representanter fra eierforeningen med leder Dagfinn Gjertsen i spissen, i ferd med å losse utstyr ved verkstedet i Hellarbogen.

Her stabler Håvard sittebenker og bord fra den nedre salongen og deler av innredningen fra det gamle billett -og postkontoret ombord.

En nesten komplett samling av sitteputer og rygger til nedre salong.

Konsulentene ved senteret har fått i oppdrag av Riksantikvaren og utarbeide dokumentasjon og restaureringsplan for restaurering og rekonstruksjon av det opprinnelige interiøret. Her kartlegges delene fra den nedre salongen. Desverre var det enkelte mangler, noe som vil gjøre det vanskeligere å gjenskape et helhetlig inntrykk med tanke på material og farger.

På en av ryggene fant vi navn på salmaker som utførte trekking av benker. Vi tror det står Salmaker P. Ofstad fra Kristiansund. Vi har foreløpig ikke lyktes med å spore ham.

Her har konsulent Gunnar avfotografert trekket på en rygg.

Utførelsen er relativt enkel. En treramme, huntonittplate som stoppen er sydd fast i og trekket stiftet med tacs. Utførelsen her viser at dette nok er det opprinnelige trekket.

En bevart del av en sittepute fra øvre salong viser at disse tydelig er trukket om. Men fargen stemmer bra med bilder fra vernetidspunktet. Sitteputene i nedre salong er også trukket om og er grålig i fargen. Så spørs det når dette arbeidet var utført. Kanskje publikum kan hjelpe oss her?.

Enkelte konstruksjonsdeler var også bevart sammen med mye listverk. Dette viser oss rimelig bra hvordan de ulike deler av innredningen var bygd opp.

Som et ledd i restaureringsplanen jobber Gunnar med å utarbeide arrangementstegninger som stemmer med de faktiske utførelsene. Dette gjøres ved å tegne på fotogrammetrimodellene som er tatt av skrog, dekk og innvendige flater.

Alle fundamentsbolter er trukket og kontrollert etter pålegg fra Sjøfartsdirektoratet.

Det ble også gitt pålegg om utskiftninger i stubben under motorfundamentet grunnet lutråte. Her er arbeidet godt igang med å demontere fremre del av fundamentet for tilgang skadede områder.

Spunsing av spant rundt hull for fundamentsbolt før ny stubb tilpasses.

Vi er heldige og får maskinhjelp av andre enn bare forsvaret. Her er det Hans fra Astafjord Slakteri som bistår med flytting av prpell og aksel.

Her demonteres propellhodet for kontroll og rens. Lagerleie til vinger, trekkloss/stang og tapper er målt og funnet i orden.

Propellvingene var leie å løsne.

Med list og moderat maktbruk kom samtlige av til slutt.

Vannpumpene er komponenter som trenger overhaling.

Motor og ulike komponenter er konservert og stablet opp i påvente av videre overhaling.

Kanskje blir det oppstart i løpet av 2018?

Fungerende prosjektleder Endre kontrollerer den rekonstruerte overgangen mellom platerekke og tre-skansekledningen.

Jay gjør siste finpussen før fribordet impregneres.

Laste og fotmerker er frisket opp.

Kittnatene er forseglet og grunning av skroget påbegynt.

Dekk og rekkestøtter impregneres før vinterstormene setter inn.

Platehimling og underpanel er fjernet. Hver tredje bjelke er stål og understøttet med massive stolper.

Det er store rustskader på bjelker og strekkplater i dekkskonstruksjonen

Samtlige vindusåpninger er tæringsskadd.

Det samme gjelder i høy grad gattene i fortøyningsslangene på fordekk. Her må det støpes!


onsdag 14. juni 2017

Dekkslegging og tilstandsvurdering motor

Hoveddekket er nå ferdig lagt, men det gjenstår noe driving på akterdekk, og fullføring av beking på utvendige dekksflater. Wichmannmotoren er løftet ut av båten. Motoren skal demonteres, kontrolleres og overhales i verkstedet. I år er det kun rom for en fullstendig tilstandsvurdering. Nå som skrogarbeidene nærmer seg fullføring vil vi konsentrere oss om overbygg, innredninger og tekniske systemer. En mer detaljert restaureringsplan for de gjenstående arbeidene er under utarbeidelse, og vil være klar til søknadsfristen i november.

Et av hovedmålene for prosjektet i år var å ferdigstille dekket. 

Overbygget står på selve dekket, så det var nødvendig å demontere den nedre delen av stålkonstruksjonen. Deler av stålet som var tæringskadd blir utskiftet.

Tilgang på andre konstruksjoner som måtte skiftes og bolting av skandekk gjorde at store deler av dekket måtte byttes i akterskipet, selv om det her stort sett var i fullgod stand. Midtskips i salongen vil det imidlertid fortsatt ligge endel av det originale dekket.

I hovedsak er det "The English Branch" av fartøyvernsenteret, Anthony, Dan og Jay, som står for dekkssarbeidet. Her ved Jay som er i ferd med å lukke siste del mellom luke og lugarnedgang.

Enkelte særegenheter er registrert ved det gamle dekket. Stort sett er fartøyet bygget nennsomt og med solid utførelse. Dekket er imidlertid lagt noe tilfeldig med "rettsida" både opp og ned. Et annet trekk er at ved støter mellom dekksplank er det høvlet nat og planken ligger helt tett i underkant på bjelkene. Det vi normalt ser og utfører er et jamnstort nat helt til bjelken som bunndrives.

Framme ved klyssene er dimensjonen på dekket økt til 90 mm og det ligger jamnt med skandekket.

Det klargjøres for innfesting av flens mellom fronten av overbygget og dekket. Det legges tjærefilt og en 15 mm eikeforing som utgjevner høyden mellom skandekk og hoveddekk.

I natene under flensen var det satt karponer.

Overgang mellom nytt og gammelt dekk i salong. Opprinnelig har natene vært kittet på det innvendige dekket. I salongen lå det belegg på dekket.

Så skal det slettes. På et tidspunkt i fartøyets fase, etter tilbakeføringstidspunkt, har man ønsket synlig skipsdekk. Det ble da lagt gummimasse i natene. Alt dette er nå fjernet og dekket vil bli kittet som opprinnelig.

Fordekket ferdig lagt.

Rengjort og klart for driving.

Håvard er en del av drivelaget. Det legges to tråder med tjæredrev.

Beking av dekk er påbegynt.

Kazic tilpasser ny plate i fronten av overbygget.

Etter framdriftsplanen skal stålarbeidene i forbindelse med utbedring av dekket ferdigstilles i år, slik at det kan klargjøres for videre arbeid med innredninger.

Dokumentasjons-avdelingen jobber med å framskaffe informasjon om detaljer rundt utførelse av innredningen. Her har Gunnar gjenskapt den øvre salongen på grunnlag av fotogrammetri, eldre foto, og informanter. det vil også bli utarbeidet tegninger av arrangementet. Deler av innredningen er også bevart av tidligere eiere, og vil være av stor betydning for en korrekt restaurering og rekonstruksjon.

Slik ser det så langt ut som den nedre salongen var utformet.

Nye arrangementstegninger vil bli utarbeidet, tilpasset utformingen av fartøyet slik det framstod i 1972. Tegningsarbeidet utføres på grunnlag av fotogrammetrimodellene med programmet Rhinoceros,


På vårparten var det klart for å løfte Whicmann-motoren ut av fartøyet for en fullstendig overhaling på verkstedet. Svinghjul, lydpotte og andre komponenter var allerede demontert, men for å få motoren opp av romluka måtte først sylinderblokka skilles fra veivhuset. Vekten av dette er omtrent 1700 kg. Arild og Håvard har stått for det meste av motorarbeidet så langt.

Her lastes sylindrene på traktoren.

Så var det veivhus med gir og bunnramme som stod for tur.

Det var små marginer for å få delen opp av romluka. Det gikk med et nødskrik og list og lempe. Når alt skal oppmonteres igjen blir nok veiv, veivhus og bunnramme løftet separat.

Forsvaret er til uvurderlig hjelp med sin 50 tonns kran.

I verkstedet var jiggen tilpasset Wicmann-ramma.

Forsvaret ved Einar og hjullasteren sørger for at delene kommer inn på verkstedet.

Bunnramme og veivhus veier omlag 5200 kg.

Montert på stålfundamentet og klart for rengjøring.

Motoren er kommet i hus og foreløpig stablet opp.

De 12 boltene som holder sylindrene på plass kontrolleres og rengjøres. Stein-Even tar seg av kontrollen med motoren. Vi var representert på kurs hos Veteranmotor AS, på Rubbestadneset i vår, og opprettet kontakt med Wichmann-miljøet der.

Smøreoljefilter og brennstoffpumpe/regulator venter på tur.

Blåseren var full av fett og sot.

Veiva er målt og det er lite slitasje å spore.

Sylinderforingene er demontert.

Paralellt med motorarbeidet har mekanikerne fortsatt arbeidet med utskiftning av kjølboltene. Når motoren var flenset ifra og mellomaksel og propellaksel skilt ifra hverandre, kunne de gå videre akterover.

Kjølboltene trekkes med hydrauliske jekker. Totalt er det 34 kjølbolter, og langt de fleste var overmoden for utskiftning.

13. juni var Sjøfartsdirektoratet på ny kontroll. Det er inspektør Josefsen fra Svolvær-kontoret som følger opp fartøyet. Så langt er de godt fornøyd med dokumentasjonen og arbeidet som utføres. Aksling og hylse har store slitasjeskader. Det samme gjelder bærelager for mellomaksel. Dette har vært et gjennomgående problem for fartøyet viser arkivene til rederiet Grytøy-Harstad Fergeselskap.

Styret for eierforeningen var også tilstede ved inspeksjonen. I forkant fikk eier og verft en fin gjennomgang av nødvendige lover og forskrifter samt dokumentasjonskrav ved sertifisering som passajerfartøy. Her redegjør Stein-Even for utført arbeid med motoren så langt. Det er sylinderforingene som er gjenstand for et kritisk blikk. Kjølinga var tett på sylinderkappa, og det har vært varmgang og gjennomslag  og knekte stempelringer på en sylinder.

Inspektøren tar en titt på gir/omstyring. Her er det også potensiell slitasje. En fullstendig oversikt og tilstandsvurdering vil foreligge på sensommeren en gang.